Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

BLX Wireless Systems

[1] 2 Next Last