Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

ULX-D Wireless Systems

[1] 2 Next Last